Všeobecné obchodní podmínky společnosti JK Office, s.r.o.

Se sídlem Dolnozahradská 2058/69,76701 Kroměříž.

IČ: 29312973, DIČ: CZ29312973,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 73412, dnem 20.3.2012.


I. Obecná ustanovení
1. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti společnosti JK Office, s.r.o. (dále také jako „prodávající“) a zákazníka (dále také jako „kupující“) při dodávkách zboží ze sortimentu internetového obchodu provozovaného společností JK Office, s.r.o. na adrese www.spokojenakancelar.cz (dále jen „Internetový obchod“) zákazníkovi na základě jeho objednávky.

2. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou závazné pro všechny zákazníky Internetového obchodu, tj. pro fyzické a právnické osoby, které společnosti JK Office, s.r.o. zašlou prostřednictvím Internetového obchodu svou objednávku.

3. Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách společnosti JK Office, s.r.o. na adrese www.spokojenakancelar.cz. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat bez souhlasu zákazníka pouze v přiměřeném rozsahu. Prodávající je v takovém případě povinen poskytnout zákazníkovi nové znění obchodních podmínek v textové podobě s viditelně vyznačenými navrhovanými změnami a určit přiměřenou lhůtu k vyjádření, zdali je zákazník akceptuje. V případě, že se zákazník v určené lhůtě nevyjádří, má se za to, že s navrhovanými změnami souhlasí. V případě, že zákazník s navrhovanými změnami nesouhlasí, je každá strana oprávněna všeobecné obchodní podmínky vypovědět. V takovém případě činí výpovědní lhůta 15 dnů. Na podmínky doručení navrhovaných změn obchodních podmínek zákazníkovi se vztahuje čl. IX. těchto podmínek.

4. Veškeré vztahy mezi společností JK Office, s.r.o. a zákazníkem, které nejsou těmito všeobecnými obchodními podmínkami upraveny, se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“). Spotřebitelem dle těchto všeobecných obchodních podmínek je podle § 419 občanského zákoníku každá fyzická osoba, která nakupuje zboží mimo rámec své podnikatelské činnosti.

II. Objednávání zboží
1. Objednávka může být společnosti JK Office, s.r.o. doručena pouze prostřednictvím Internetového obchodu, tedy prostřednictvím internetové aplikace umístěné na internetových stránkách společnosti JK Office, s.r.o. na adrese www.spokojenakancelar.cz.

2. Zákazník je povinen uvést v objednávce tyto údaje:
a) Svojí identifikaci, tj. obchodní firmu či jméno a příjmení, sídlo/bydliště, IČ, DIČ, kontakt (telefon, fax nebo e-mailovou adresu).
b) Kód objednávaného zboží podle katalogu a popřípadě také jeho popis.
c) Množství objednávaného zboží.
d) Adresu místa dodání zboží (nebude-li tento údaj uveden, má se za to, že zboží má být dodáno na adresu sídla/bydliště kupujícího).
e) Den dodání zboží dohodne-li se zákazník se společností JK Office, s.r.o. odlišně od těchto všeobecných obchodních podmínek.
f) Jméno, příjmení a podpis osoby, oprávněné za zákazníka jednat.
g) Jméno a příjmení kontaktní osoby (nebude-li tento údaj uveden, má se za to, že k převzetí dodávaného zboží je oprávněn zákazník, popřípadě jakýkoli jeho zaměstnanec.

3. Nebude-li objednávka obsahovat náležitosti dle předchozího článku, je považována za neúplnou. Společnost JK Office, s.r.o. se v takovém případě pokusí kontaktovat zákazníka a vyzvat ho k odstranění nedostatků objednávky a jejímu případnému zpřesnění a/nebo doplnění. Okamžikem doručení údajů zpřesňujících a/nebo doplňujících objednávku společnosti JK Office, s.r.o. se objednávka považuje za úplnou.

4. Společnost JK Office, s.r.o. potvrdí zákazníkovi přijetí objednávky, a to v elektronické formě na jím uvedenou adresu.

5. Bezprostředně po doručení úplné objednávky je společnost JK Office, s.r.o. povinna zkontrolovat, zda má požadované zboží na skladě. Pokud požadované zboží na skladě není, popřípadě není k dispozici v požadovaném množství, kontaktuje společnost JK Office, s.r.o. zákazníka a nabídne dodání alternativního plnění. Je-li dodání požadovaného zboží možné pouze v delším dodacím termínu, společnost JK Office, s.r.o. zákazníka na tuto skutečnost upozorní.


6. Zákazník bere na vědomí, že společnost JK Office, s.r.o. není povinna s ním uzavřít kupní smlouvu, pokud dříve podstatným způsobem porušil kupní smlouvu nebo všeobecné obchodní podmínky.

III. Uzavření kupní smlouvy
1. K uzavření kupní smlouvy dochází okamžikem potvrzení objednávky odeslané zákazníkem prostřednictvím Internetového obchodu společností JK Office, s.r.o..

2. Odeslání objednávky, která by neobsahovala veškeré požadované údaje nebo kterou by společnost JK Office, s.r.o. nebyla schopna uspokojit (např. pro nedostatek příslušného zboží), nebude prostřednictvím Internetového obchodu umožněno.

IV. Kupní cena zboží a platební podmínky
1. Prodávající si vyhrazuje právo stanovit výši kupních cen dle svého uvážení. Prodávající si dále vyhrazuje právo pozdější změny takto stanovených kupních cen.

2. Ceny uvedené u zboží jsou včetně DPH v sazbě vyplývající z platných právních předpisů.

3. V kupní ceně jsou započítány náklady na obalový materiál a balné.

4. Kupní cena zboží bude určena dle aktuálních cen uvedených na stránkách Internetového obchodu. V případě, že došlo ke změněně kupní ceny podle odst. 1 a tato změna ještě není zobrazena na stránkách Internetového obchodu, je společnost JK Office, s.r.o. povinna zákazníka, který objedná zboží za neaktuální cenu z Internetového obchodu informovat o aktuální výši nové kupní ceny neprodleně po obdržení objednávky zákazníka. Zákazník je v takovém případě oprávněn novou výši kupní ceny odmítnout a objednávku stornovat. Je-li konečná kupní cena totožná nebo nižší než cena uvedená na internetových stránkách Internetového obchodu, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky

5. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část a odstoupit (zcela nebo z části) od uzavřené kupní smlouvy po projednání s kupujícím, a to v těchto výjimečných případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu.

6. Ve vztahu ke zboží, které je kupujícímu poskytováno zcela zdarma, nemůže kupující uplatňovat jakákoliv práva z titulu vad či nedostatečné kvality zboží. Převod vlastnického práva k takovému zboží bude posuzováno jako darování dle ustanovení § 2055 a násl. zák. č. 89/2012, občanského zákoníku.

7. Kupní cena za dodávané zboží a případné náklady na jeho dopravu budou kupujícím zaplaceny prodávajícímu takto:
> hotově - dobírkou - při přebírání zboží od doručovatele; zboží kupující hradí v hotovosti řidiči dopravní společnosti GLS .
> bankovním převodem – na bankovní účet společnosti JK Office, s.r.o.

8. Kupní cena se považuje za řádně uhrazenou teprve jejím připsáním v plné výši za každou samostatnou část dodávky na účet prodávajícího nebo jejím uhrazením v plné výši hotově pracovníkovi přepravní firmy. Kupující může zboží převzít zásadně až po úplném uhrazení jeho kupní ceny, nebude-li smluvními stranami písemně dohodnuto jinak.

V. Podmínky dodání zboží
1. Objednávky přijaté v průběhu pracovního dne , budou expedovány do 3- 5 dnů přepravci (pokud je všechno zboží skladem). Jestliže zboží skladem není, prodávající o tom bude ihned kupujícího informovat.

2. Dodávka se provádí pouze v rámci České republiky. Kupující je oprávněn zvolit si v objednávce zboží některý z těchto způsobů jeho doručení:


B. Služba GLS
Společnost GLS (dále také jako „zásilková služba“) zaručuje doručení zásilky do druhého pracovního dne od převzetí zboží od prodávajícího. Zásilková služba může kontaktovat kupujícího v den dodání telefonicky a domluví hodinu dodání. Zásilková služba může učinit až tři pokusy o doručení zboží, není li adresát zastižen. Poté bude objednávka zrušena.

C. Služba Naše doprava
Společnost JK Office, s.r.o. může u objednávek uskutečněných firmami s dodacím místem v Brně využít svou vlastní dopravu. Kupující je o takovém způsobu dodání informován předem a doprava je hrazena kupujícím maximálně ve výši zvoleného přepravce.

4. Společnost JK Office, s.r.o. dodá zákazníkovi zboží ve lhůtě stanovené přepravcem uvedené v potvrzení objednávky. Zákazník bere na vědomí, že lhůta pro dodání zboží může být přepravcem ve výjimečných případech odlišná od termínu uvedeného v potvrzení objednávky.

5. Nebezpečí vzniku škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí dodaného zboží.

6. Společnost JK Office, s.r.o. vystaví zákazníkovi pokladní  daňový doklad nebo fakturu, kterou zákazníkovi předá při předání zboží. Každá faktura bude obsahovat veškeré zákonem požadované náležitosti


VI. Reklamace, odstoupení od smlouvy a záruční doba
1. Práva a povinnosti společnosti JK Office, s.r.o. a zákazníka ve věci odpovědnosti společnosti JK Office, s.r.o. za vady zboží se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména ust. § 2099 a násl. občanského zákoníku. V případě, že je zákazník spotřebitel ve smyslu § 419 občanského zákoníku, řídí se práva a povinnosti ve věci odpovědnosti společnosti JK Office, s.r.o. za vady zboží zejména ust. § 2165 a násl. občanského zákoníku.

2. Kupující je povinen při převzetí zboží zkontrolovat kartonáž a prohlédnout si zboží. Nesprávné množství a zjevné vady zboží při dodávce je kupující povinen reklamovat ihned při převzetí zboží, v případě zasílání zboží prostřednictvím přepravce (Geis parcel nebo jiný přepravce) pak nejpozději do 48 hodin od převzetí zboží. Reklamaci je kupující povinen učinit písemně a je povinen v ní vady popsat, popřípadě uvést, jak se projevují.

3. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby byla tato vada bezplatně opravena, a to buď opravou věci či výměnou vadné části věci. Není-li taková oprava či výměna možná, má kupující nárok na dodání nové věci bez vady. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

4. Je-li zákazník spotřebitelem ve smyslu definice § 419 občanského zákoníku, tedy jedná-li se o fyzickou osobu, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a je-li smlouva sjednána pomocí prostředků komunikace na dálku (např. telefonicky, faxem, e-shopem, atd.) má zákazník právo, bez ohledu na druh dodávaného zboží, od smlouvy odstoupit do 14 dnů ode dne dodání zboží. Zboží musí být společnosti JK Office, s.r.o. vráceno do 14 dnů ode dne odeslání odstoupení od smlouvy společnosti JK Office, s.r.o.. Odstoupení od smlouvy musí zákazník adresovat na adresu kterékoli prodejny společnosti JK Office, s.r.o. či na adresu elektronické pošty společnosti JK Office, s.r.o. info@spokojenakancelar.cz.

5. Zákazník nemůže odstoupit od kupní smlouvy:
a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a společnost JK Office, s.r.o. před uzavřením smlouvy sdělila zákazníkovi, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli společnosti JK Office, s.r.o. a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
c) o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli společnosti JK Office, s.r.o.,
d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání zákazníka nebo pro jeho osobu,
e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
f) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném zákazníkem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
g) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které zákazník z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
i) o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
j) o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud společnost JK Office, s.r.o. tato plnění poskytuje v určeném termínu,
k) uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
l) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem zákazníka před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a společnosti JK Office, s.r.o. před uzavřením smlouvy sdělila zákazníkovi, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

6. Společnost JK Office, s.r.o. je oprávněna do 4 dnů ode dne obdržení vráceno zboží zákazníkem, dle předchozího odstavce, přezkoumat vrácené zboží, a to zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno. Do 30 dnů ode dne skončení lhůty na přezkoumání stavu zboží, je společnost JK Office, s.r.o., v případě, že je vrácené zboží v pořádku, povinna vrátit kupní cenu zákazníkovi . Náklady na vrácení zboží hradí zákazník. Společnost JK Office, s.r.o. není povinna k vrácení kupní ceny, pokud kupující nevrátí v souvislosti s odstoupením od smlouvy objednané a dodané zboží zpět.

7. Právo odstoupit od smlouvy se vztahuje výhradně na zboží zakoupené prostřednictvím internetového obchodu www.spokojenakancelar.cz.

8. Na dodávané zboží je zákazníkovi poskytnuta záruční doba 24 měsíců, ledaže je právními předpisy nebo přímo výrobcem stanovena záruční doba odlišná. Pro občerstvení, kancelářskou techniku a spotřební materiál k výpočetní technice však platí vždy záruční doba udaná výrobcem, uvedená na obalu tohoto zboží.

9. Je-li zákazník spotřebitelem ve smyslu definice § 419 občanského zákoníku, činí záruční doba 24 měsíců, resp. 8 dní, jde-li o prodej potravinářského zboží. Je-li na obalu dodávaného zboží nebo v návodu k němu připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití věci, skončí záruční doba uplynutím této lhůty.

10. Záruční doba začíná běžet dnem předání zboží zákazníkovi, resp. potvrzením dodacího listu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou zákazník nemůže užívat zboží (doba reklamačního řízení, opravy apod.). Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.

11. Pro reklamace a poprodejní servis postačuje prokazatelně doložit, že bylo zboží zakoupeno u společnosti JK Office, s.r.o., např. předložit prodejní doklad (fakturu), potvrzený záruční list atd. V případě předkládání záručního listu potvrdí JK Office, s.r.o. záruční list i dodatečně.

12. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s právními předpisy platnými na území České republiky

13. Prodávající si vyhrazuje právo na odlišnosti v barevných odstínech prezentovaných elektronickou cestou a skutečné reálné barvy.


VII. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení
1. Ochrana osobních údajů zákazníka je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

2. Zákazník souhlasí se zpracováním svých osobních údajů, které pro účely uzavření kupní smlouvy prodávajícímu poskytl, zejména se jedná o údaj jeho jméno a příjmení, adresy bydliště, adresy elektronické pošty, telefonní číslo, popřípadě další údaje sdělené zákazníkem pro potřeby prodávajícího k naplnění účelu kupní smlouvy (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

3. Zákazník souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícímu.

4. Zákazník bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje při internetové objednávce uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

5. Zpracováním osobních údajů zákazníka může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu zákazníka předávány třetím osobám.

6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

7. Zákazník potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Zákazník prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.

8. V případě, že by se zákazník domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
- požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
- požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

9. Požádá-li zákazník o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

10. Zákazník souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu zákazníka a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu zákazníka.

VIII. Doručování
1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Zákazníkovi je doručováno na adresu jeho elektronické pošty.

2. Zpráva je doručena:
- v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,
- v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,
- v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,
- v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

IX. Závěrečná ustanovení
1. Tyto všeobecné obchodní podmínky se týkají pouze vztahů souvisejících s nákupem v Internetovém obchodu, tj. v internetovém obchodu společnosti JK Office, s.r.o. provozovaném na stránkách www.spokojenakancelar.cz. Pro dodávku nadstandardního zboží, které není v Internetovém obchodu uvedeno, se tyto všeobecné obchodní podmínky užijí pouze podpůrně v otázkách, které nejsou mezi společností JK Office, s.r.o. a zákazníkem sjednány individuálně.

2. Písemnou dohodou mezi společností JK Office, s.r.o. a zákazníkem může být užití jednotlivých ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek, popřípadě užití všeobecných obchodních podmínek jako takových, vyloučeno.

3. Registrací do e-shopu www.spokojenakancelar.cz souhlasí zákazník s použitím svých údajů pro marketingové účely.

4. Písemnou dohodou mezi společností JK Office, s.r.o. a zákazníkem může být užití jednotlivých ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek, popřípadě užití všeobecných obchodních podmínek jako takových, vyloučeno.

5 Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.1.2014.

6. Právní vztah společnosti JK Office, s.r.o. a zákazníků se řídí právním řádem České republiky.

7. Pokud vztah mezi společnosti JK Office, s.r.o. a zákazníkem obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných předpisů.

8. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

9. V případě, že dojde mezi společností JK Office, s.r.o. a zákazníkem jako spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát  - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, E-mail: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz.

X. ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ E-SHOP ze dne 25. 05. 2018

1. Správcem osobních údajů podle č. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR“) je JK Office, s.r.o., IČ 29312973, se sídlem Dolnozahradská 2058/69, 76701 Kroměříž . Společnost je registrována u KS v Brně , oddíl C, vložka 73412, dne 20.3.2012 ( dále jen: „správce“).

2. Kontaktní údaje správce jsou
adresa: Dolnozahradská 2058/69
email: info@spokojenakancelar.cz
tel: 737 207 892

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění vaší objednávky.

2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje nezbytné pro plnění smlouvy.
III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:
- plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl.6 odst. 1 písm.b) GDPR
- oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu ( zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR
- Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu /zejména pro zasílání obchodních sdělení a newletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst.2 zákona č.480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

2. Účelem zpracování osobních údajů je:
- vyřízení vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a právcem. Při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno, adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce plnit.
- zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.
IV. Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje
- po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
- po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.
V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
- podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy
- zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu

2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země ( do zemí mimo EU ) nebo mezinárodní organizaci.


VI. Vaše práva

Za podmínek stanovených v GPDR máte
- Právo na přístup ke svým osobním údajům dle č. 15 GDPR
- Právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR
- Právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR
- Právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR
- Právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR
- Právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek

2. Dále máte právo podat stížnost na Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno vaše právo na ochranu osobních údajů.


VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména heslování přístupu, šifrování uložených dat, ochrana úložišť systémem firewall.

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.


VIII. Závěrečná ustanovení

1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste se seznámil/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018